YES! REWARDS

Phần mềm giúp tăng income cho tiệm Nails

Tự động gửi tin nhắn tới khách hàng khi thợ làm xong. Tự động gửi tin nhắn tới khách hàng khi khách hàng đặt appoinment. Tự động sent review tốt lên Yelp, Google, Facebook, Twitter, Instagram Tự động sent mesages tới chủ tiệm khi review không tốt. Tự động sent mesages tới khách hàng khi họ đủ số point để nhận discount bằng $5 Off… or Free using Gift card… Tự động sent mesages link Pomotion, marketing, link youtupe, link Facebook, link Website…của tiệm tới khách hàng.

 
YES! REWARDS